Förvaltning dödsbo


Boutredning

Boutredning är egentligen detsamma som förvaltning och avveckling av dödsboet. Boet har förmodligen olika abonnemang som ska sägas upp, skulder som ska betalas, fodringar som ska inkasseras och kanske finns det sådant som ska säljas. Den som gör boutredningen ställer sedan samman en redovisning som ligger till grund för arvskiftet.

För att vara säker på att arv fördelas enligt gällande lagar och för att slippa onödiga utgifter och skatter är det tryggt att vända sig till någon av våra jurister.

Majoritetsbeslut gäller ej!

Delägarna i dödsboet måste vara eniga om alla åtgärder som görs. Majoritetsbeslut gäller således inte.

Om det råder oenighet och stridigheter mellan dödsbodelägarna kan vem som helst av dessa begära att en boutredningsman utses av tingsrätten. Den utser då en utomstående jurist som tar över förvaltningen i delägarnas ställe.

Dödsboförvaltning

Att förvalta ett dödsbo kan vara både energi- och tidskrävande. Det innebär ofta kontakter med myndigheter, banker, hyresvärdar, auktionsfirmor, mäklare och städfirmor. När vi tar hand om förvaltningen tar vi även hand om deklarationer, bevakning av skatteinbetalningar och lagfartsansökningar.

Arvskifte

När förvaltningen av dödsboet är slutfört ska tillgångarna fördelas genom ett arvskifte. Om den avlidne var gift eller sambo kommer man troligen att behöva göra en bodelning först.

Arvskiftet ska upprättas skriftligt och sedan godkännas och undertecknas av samtliga dödsbodelägare. Kommer man inte överens kan inte arvet delas och är oenigheten svårlöst kan man tillsätta en skiftesman genom tingsrättens försorg som bekostas av dödsboet.

Bodelning – efterlevande maka

Grundregeln är att hälften av det gemensamma giftorättsgodset tillfaller den efterlevande och hälften den som avlidit. Det blir alltså den avlidnes del som ska fördelas som arv mellan arvingarna. En bodelning ska upprättas skriftligt och undertecknas av make och arvingar. Ofta innefattas bodelningen i samma handling som arvskiftet.

Bodelning – efterlevande sambo

För att arvsrätt ska finnas mellan ett sambopar måste ett testamente upprättas. Som sambo har man inte automatiskt någon arvsrätt. Sambolagen reglerar endast det gemensamma hemmet samt det bohag som man införskaffat tillsammans.