Försäkringskapital och överskott


De premier du erlägger täcker kostnaden för det livförsäkringsbelopp som betalas ut vid dödsfall samt ett sparande.

I försäkringen ingår nämligen ett sparande som innebär att du sparar ihop ett kapital som vid försäkringstidens slut utgör försäkringsbeloppet. Vid dödsfall utbetalas försäkringsbeloppet.

Ditt sparade kapital i försäkringen förvaltas av IGNIS Försäkringars kapitalförvaltare. För kapitalförvaltningen gäller rigorösa regler och att med stor säkerhet i förvaltningen kunna nå en så hög avkastning som möjligt.

Beräkningen av premiens storlek har gjorts med betryggande säkerhet vad gäller framtida kapitalavkastning och livslängdsstatistik. Normalt uppstår ett överskott i försäkringsverksamheten som i sin helhet tillfaller försäkringstagarna i form av återbäring.